Индустриски дизајн

Лорем ипусм е едноставен модел на текст кој се користел во печатарската индусрија уште од 1500-те години, а се популаризирал во 60-те години од минатиот век. Настанал на тој начин што еден непознат печатар зел кутија со букви и ги сложил така за да добие примерок на книга. Моделот опстанал 5 века, а сега се користи и во електронските медиуми во непроменет вид. Тоа значи дека доколку се занимавате со развој на софтверски апликации или веб решенија, лорем ипсум ќе ви го пополни местото на кое знаете дека во крајниот производ треба да стои текст, кој во моментот го немате. Наместо да пишувате една реченица со повторување, искористете го лорем ипсум, кој иако на латински јазик, сепак претставува склоп од зборови и реченици со значење.