Резиденцијален ентериер: Ентериер на семејна куќа БП